Conformiteit van de installaties

De veiligheidsvoorschriften waaraan alle huishoudelijke elektrische installaties die gerealiseerd werden na 1 oktober 1981 moeten voldoen, zijn opgenomen in het Algemene Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dat verplicht is gemaakt door het koninklijk besluit van 10 maart 1981. (http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/arrete_royal/19810310_ar_regl_general_sur_les_installations_electriques.jsp)

Om deze veiligheid in de tijd te garanderen vereist het AREI een controle om de 25 jaar van de huishoudelijke elektrische installaties door een erkend organisme.

Documenten die ter beschikking gesteld moeten worden van het erkende organisme voor de controle

Eéndraadschema

Eéndraadschema van de elektrische installatie: schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie; deze houdt geen rekening met de positie van het elektrisch materiaal maar geeft aan de hand van symbolen de samenstelling van elke elementair circuit en de verbinding van de elementaire circuits onderling om de elektrische installatie te vormen; hierin worden vermeld:

het type of de types leiding,

de sectie en het aantal geleiders van deze leidingen,

de plaatsingswijze,

het soort en de kenmerken van de beveiligingsinrichtingen, bij verliesstroom en deze tegen overstroom,

de schakelaars,

de aansluitdozen,

de aftakdozen,

de sokkels van de stopcontacten,

de lichtpunten,

de vaste verbruiksapparaten.

Elementair circuit: deel van een elektrische installatie dat zich situeert tussen twee opeenvolgende beveiligingsinrichtingen tegen overstroom (hoofdverdeelcircuit) of dat bestaat stroomafwaarts van de laatste van deze inrichtingen (eindcircuit).

Positieschema

Positieschema van de elementen van de elektrische installatie: plan met aanduiding, door middel van symbolen, van de positie van de borden, van de aansluitdozen, van de aftakdozen, va de sokkels van stopcontacten, van de lichtpunten, van de schakelaars en van de verbruiksapparaten waarvan sprake is op het ééndraadschema van de elektrische installatie.

de EAN(*)-code die de aansluiting van de elektrische installatie identificeert die vermeld staat op de factuur (vanaf 1 januari 2007). (*) EAN staat voor “European Article Numbering”. Het gaat om ene code die uit 18 cijfers bestaat.